Thales Transportation Systems wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen als gevolg van productie en levering van haar producten verminderen. Om een gedegen CO2- reductiesysteem te hanteren, heeft Thales Transportation Systems daarbij gekozen voor certificering op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.
 

CO2 footprint

In 2017 was de CO2-uitstoot van Thales Transportation Systems 843,72  ton (705,14 ton in scope 1 en 138,58 ton in scope 2). Daarvan werd ruim 64% veroorzaakt door het wagenpark, 20% door gasverbruik en 14% door elektraverbruik, zoals te zien in onderstaande figuur:

 

Scope 1 en 2 - Thalesgroup

Voortgang

Vergeleken met het basisjaar 2014 is de uitstoot een flink stuk lager geworden; de uitstoot was toen 1.400 ton, in 2017 is slechts 60% daarvan uitgestoten. Er is dus een reductie van 40% behaalt!

Vergeleken met 2016 zijn de emissies in 2017 licht afgenomen met 3%.
 

Voortgang - Thalesgroup

 Zoals in bovenstaande tabel is te zien in alleen het verbruik van vliegreizen toegenomen ten opzichte van het basisjaar 2014. Alle overige emissiestromen zijn aanzienlijk gedaald. Ten opzichte van 2016 is in 2017 in alle emissiestromen een reductie behaald. De reductie in elektraverbruik is minimaal omdat de grootste reductie in 2016 al is behaald door de overstap naar een relatief groot aandeel in groene stroom. De doelstelling van Thales Transportation Systems om in 2018 30% minder CO2 uit te stoten (scope 1&2) dan in het referentiejaar 2014 lijkt makkelijk gehaald te worden. Voor komend jaar zal er daarom gekeken worden naar een nieuwe doelstelling met een hoger ambitiniveau.
 
Met betrekking tot de alternatieve verwarmingsvloeistof OptiFlow heeft Thales Transportation Systems inmiddels helaas moeten besluiten met het gebruik ervan te stoppen, omdat het systeem niet goed compatibel blijkt te zijn met het verwarmingssysteem in Huizen.

Project Landelijk Beheer Netwerken

In het project Landelijk Beheer Netwerken, een project met gunningvoordeel aangenomen, is door de medewerkers van zowel Thales als van partner YaWorks deelgenomen aan een openbare weg training. Door middel van deze training is aandacht besteed aan wat zuinig rijgedrag inhoudt en hoe je dit het beste in de praktijk kunt toepassen. Daarnaast is ook door enkele medewerkers van het project deelgenomen aan de ‘fiets naar je werk’ challenge die afgelopen zomer heeft plaatsgevonden.
 
In het project Landelijk Beheer Netwerken, een project met gunningvoordeel aangenomen, is middels een inventarisatie een inschatting gemaakt van de hoeveelheid CO2 die is uitgestoten. Daaruit blijkt dat in een heel jaar door Thales Transportation Systems zo’n 0,7 ton CO2 is uitgestoten; door onderaannemer Yaworks Projects is 12,7 ton CO2 uitgestoten. Het grootste deel, 11 ton, wordt veroorzaakt door brandstofverbruik; het overige door elektra (kantooruren). In de footprint hiernaast is te zien wat Thales ongeveer uitstoot op dit project.

Scope 1 en 2 LBN - Thalesgroup

Reductie in de keten

Om ook CO2 reductie in de keten te realiseren, focust Thales Transportation Systems op een aantal strategieën om in de keten invloed uit te oefenen. Daarbij wordt gekeken naar leveranciers, transport door ketenpartners, woon-werkverkeer en energiezuinigheid van geleverde producten/diensten. De doelstellingen zijn daarbij de volgende:

In het transport door SLS reduceert Thales Transportation Systems 10% in 2018 (t.o.v. 2016)

truck - Thalesgroup

In overleg met transporteur SLS worden de gegevens van het aantal bakken, de volumetoeslagen en gewichtstoeslagen bijgehouden en geanalyseerd. In 2017 is een plan van aanpak uitgevoerd om volumetoeslagen, gewichtstoeslagen en aantal bakken te verminderen. Dit is zeer succesvol geweest en er liggen nog meer reductiemogelijkheden. Het aantal bakken is afgenomen met 26%, het volume met 53% en het toeslag gewicht met 48% ten opzichte van 2016. Dit is hoger dan de gestelde doelstelling van 10% en iets lager dan de verwachte 35% waar in het vorige bericht over werd gesproken. Dit heeft er mee te maken dat er in verhouding ook minder distributie-orders waren in 2017 vergeleken met 2016.

In haar woonwerk-verkeer reduceert Thales Transportation Systems 10% in 2018 (t.o.v. 2015)

bike - Thalesgroup

Met betrekking tot woon-werkverkeer is de afgelopen maanden Thales Nederland-breed de ‘fiets naar je werk’ challenge georganiseerd. In deze challenge hebben veel collega’s de nodige kilometers gefietst in de zomermaanden; hierdoor hebben we 12,6 ton minder CO2 in de atmosfeer gebracht! Nogmaals een applaus voor iedereen die hieraan heeft deelgenomen! Daarnaast wordt er nog gekeken naar de mogelijkheid voor het gebruik van de carpoolapp Toogthr.

Thales Transportation Systems wil dat in 2018 ten minste 40% van haar leveranciers in het bezit is van een CO2-footprint, CO2-reductiebeleid of vergelijkbaar systeem.

foot - Thalesgroup

Afgelopen periode zijn weer de CO2-footprint van leveranciers opgevraagd, om te inventariseren in hoeverre leveranciers bewust zijn van hun verbruiken en van de mogelijkheden tot CO2-reductie. Deze vraag is ook in het inkoopbeleid van Thales Transportation Systems opgenomen. Uit deze uitvraag blijkt dat op dit moment 53% van de A-leveranciers inzicht heeft in hun verbruiken middels een CO2footprint; 47% van de leveranciers heeft ook een beleid/doelstelling om CO2 te reduceren (bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat op de CO2 Prestatieladder of ISO 50001).

Het uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden om de engineering en dienstverlening van Thales Transportation Systems te verduurzamen.
Thales Transportation Systems is in haar diensteverlening continu bezig met het optimaliseren daarvan en het leveren van extra service aan de opdrachtgever. Op het moment dat kansen gesignaleerd worden om het energieverbruik te verminderen, wordt dit met de opdrachtgever besproken. Dit is per project verschillend.

Individuele bijdrage

Zijn er ideeën om onze CO2 uitstoot verder te reduceren? We horen het graag! Reacties hierover kunnen gestuurd worden naar Gert-Jan Alings.