Thales Transportation Systems wil de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen als gevolg van productie en levering van haar producten verminderen. Om een gedegen CO2- reductiesysteem te hanteren, heeft Thales Transportation Systems daarbij gekozen voor certificering op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.
 
CO2 footprint

In de eerste helft van 2017 was de CO2-uitstoot van Thales Transportation Systems 447,5 ton (380,2 ton in scope 1 en 67,2 ton in scope 2). Daarvan werd ruim 61% veroorzaakt door het wagenpark, 24% door gasverbruik en 14% door elektraverbruik, zoals te zien in onderstaande figuur:
 

Thales Group - Thales Transportation Systems

Voortgang
Vergeleken met het basisjaar 2014 is de uitstoot een flink stuk lager geworden; de uitstoot was toen 1.400 ton, dus in het eerste half jaar van 2017 is 32% daarvan uitgestoten. Vergeleken met het eerste half jaar van 2016 zijn de emissies licht afgenomen met 4% (ten opzichte van 464 ton in 2016 S1).
 
Aan het einde van 2016 werd geconstateerd dat in 2016 het gasverbruik fors is afgenomen. Nu de cijfers van de wintermaanden van 2017 bekend zijn, bleek dat een meetgegeven van januari 2016 niet volledig was; voor deze missende data is inmiddels gecorrigeerd. Daardoor blijkt het gasverbruik hoger dan oorspronkelijk gedacht en is in 2016 een kleine 5% gereduceerd ten opzichte van 2014 (eerst werd uitgegaan van 15% reductie). Wanneer graaddagen meegewogen worden stijgt deze reductie naar 9%.
 
Ondanks de verhoging in gasverbruik blijkt nog steeds een totale reductie van ruim 36% behaald te zijn. De doelstelling van Thales Transportation Systems om in 2018 30% minder CO2 uit te stoten (scope 1&2) dan in het referentiejaar 2014, zal einde van dit jaar aangescherpt worden.
 
Met betrekking tot de alternatieve verwarmingsvloeistof OptiFlow heeft Thales Transportation Systems inmiddels helaas moeten besluiten met het gebruik ervan gedeeltelijk te stoppen, omdat het systeem niet goed compatibel blijkt te zijn met het verwarmingssysteem in Huizen.

Reductie in de keten
Om ook CO2 reductie in de keten te realiseren, focust Thales Transportation Systems op een aantal strategieën om in de keten invloed uit te oefenen. Daarbij wordt gekeken naar leveranciers, transport door ketenpartners, woon-werkverkeer en energiezuinigheid van geleverde producten/diensten. De doelstellingen zijn daarbij de volgende:
 
In het transport door SLS reduceert Thales Transportation Systems 10% in 2018 (t.o.v. 2016)      
  
In overleg met transporteur SLS worden de gegevens van het aantal bakken, de volumetoeslagen en gewichtstoeslagen bijgehouden en geanalyseerd. Op basis van de gegevens van de eerste 5 maanden van 2017 wordt een besparing voor heel 2017 verwacht van 35% op het aantal transporten (‘innight drops’). Dat is fors meer dan de beoogde vermindering van 10% en is ook voor het grootste deel verklaarbaar door de inspanningen die verricht zijn; wel wordt als extra analyse nog gekeken naar het aantal distributie-orders ter vergelijk met 2016.

Inhaar woonwerk-verkeer reduceert Thales Transportation Systems 10% in 2018 (t.o.v. 2015)    
 
Met betrekking tot woon-werkverkeer is de afgelopen maanden Thales Nederland-breed de ‘fiets naar je werk’ challenge georganiseerd. In deze challenge hebben veel collega’s de nodige kilometers gefietst in de zomermaanden; hierdoor hebben we 12,6 ton minder CO2 in de atmosfeer gebracht! Nogmaals een applaus voor iedereen die hieraan heeft deelgenomen!

Thales Transportation Systems wil dat in 2018 ten minste 40% van haar leveranciers in het bezit is van een CO2-footprint, CO2-reductiebeleid of vergelijkbaar systeem.

Afgelopen periode zijn weer de CO2-footprint van leveranciers opgevraagd, om te inventariseren in hoeverre leveranciers bewust zijn van hun verbruiken en van de mogelijkheden tot CO2-reductie. Deze vraag is ook in het inkoopbeleid van Thales Transportation Systems opgenomen. Uit deze uitvraag blijkt dat op dit moment 50% van de A-leveranciers inzicht heeft in hun verbruiken middels een CO2footprint; 31% van de leveranciers heeft ook een beleid/doelstelling om CO2 te reduceren (bijvoorbeeld in de vorm van een certificaat op de CO2 Prestatieladder of ISO 50001).

Het uitvoeren van onderzoek naar mogelijkheden om de engineering en dienstverlening van Thales Transportation Systems te verduurzamen.

Thales Transportation Systems is in haar diensteverlening continu bezig met het optimaliseren daarvan en het leveren van extra service aan de opdrachtgever. Op het moment dat kansen gesignaleerd worden om het energieverbruik te verminderen, wordt dit met de opdrachtgever besproken. Dit is per project verschillend.
 
Individuele bijdrage
Zijn er ideeën om onze CO2 uitstoot verder te reduceren? We horen het graag!